Koostöine õppimine Kärla Põhikoolis - kovisioon

Projekt nr 2014-2020.1.02.22-1468; 01.02.2023 - 31.05.2023

Projekti eesmärk ja tulemused

Projekt on rahastatud Innove meetmest "Õpetaja, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus".

Projekti eesmärk on saavutada olukord, kus koostöine õppimine on organisatsioonikultuuri lahutamatu osa.

Projekti tulemusena on enamik kooli töötajatest läbinud nii teoreetilise kui praktilise koolituse (harjutamine kovisioonigrupis) ning koolis tegutseb 1-2 kovisioonigruppi. 

Projekti käigus toimub 3 õpiüritust, mille jooksul õpitakse tundma kovisioonimeetodit, käivitatakse 2 kovisioonigruppi ning harjutatakse neis gruppides kovisioonimeetodi rakendamist. Selle tulemusena paranevad töötajate koostöö- ning probleemide lahendamise oskused ning kovisioon kui meetod võetakse igapäevatöös kasutusele. 

Need tegevused ja tulemused on otseselt suunatud kooli arengukavas seatud eesmärkide ehk kooli arenguvajaduse täitmisele. Koostöine õppimine ja üheskoos arenguvajaduste elluviimine vastavad õppiva organisatsiooni põhimõtetele.

Projekti sisu

I õpiüritus "Kovisioon kui koostöine õppimine" sisaldab sissejuhatavat koolitust kooli töötajatele kestusega 4 akadeemilist tundi. Eesmärgiks on kõiki töötajaid tutvustada kovisiooni kui meetodiga ning selgitada, milline kasutegur on selles õpetajale igapäevatööd tehes, et õpetajad mõistaksid selle meetodi õppimise vajalikkust ja sooviksid vabatahtlikult kovisioonigrupis osaleda.

Sellele järgneb 2 kovisioonigrupi moodustamine, igas vabatahtlikult minimaalselt 6 õpetajat või muud haridustöötajat (nt tugispetsialistid). Koolijuht, õppejuht ja sotsiaalpedagoog aitavad vajadusel õpetajatel jt teistel haridustöötajatel jõuda oma osalemissoovis kindluseni, selleks teeme enne II õpiüritust individuaalseid vestlusi õpetajatega.

II õpiüritus 02. ja 03. märtsil 2023 - "Kovisioon kui koostöise õppimise alustala I" on õpiüritus kahele eelpoolmainitud grupile, kumbki kestusega 6 akadeemilist tundi. Selle õpiürituse tulemusena on 2 gruppi kooli töötajaid (kummaski minimaalselt 6 vabatahtlikku) omandanud teadmised kovisiooni baasmudelist, et tugevdada koostöist õppimist. 

Enne järgmist kokkusaamist saavad grupid võimaluse kovisoonitehnikat iseseisvalt harjutada.

III õpiüritus 10. aprillil 2023 - "Kovisioon kui koostöise õppimise alustala II" on 8 akadeemilist tundi kestev õpiüritus korraga mõlemale kovisioonigrupile, kokku 12 õpetajat/muud haridustöötajat ja 2 juhtkonnaliiget. Selle eesmärgiks on analüüsida gruppide vahepealset toimimist, uurida tähendusliku õppimise sisu läbi kovisiooni ning lisaks saada aru, millised aspektid mõjutavad koos arenemist, kui suurt rolli mõjutab iga kovisioonigrupi liige ja kui palju toetust võib läbi selle meetodi igapäevasesse tegutsemisse leida.

Õpiüritusele järgneb kohtumine juhtkonnaga, et võtta kokku kogu eelnev arendustegevus ja vaadata läbi soovitused kovisioonisüsteemi rakendamiseks. Õpiürituse läbiviija paneb kooli jaoks kokku õpiürituste kokkuvõtliku dokumendi - soovitused ja tähelepanekud edasiste kovisioonide läbiviimiseks.

Projekti viib läbi koolitaja/konsultant Anneli Kikkas KAHH Arenguagentuurist. 

Toetuse suurus projektile 4260 eurot.

Projekti käik

I õpiüritus 

07. veebruaril 2023 

"Kovisioon kui koostöine õppimine" sisaldab sissejuhatavat koolitust kooli töötajatele kestusega 4 akadeemilist tundi. 

Sellele järgnes 2 kovisioonigrupi moodustamine, igas vabatahtlikult 7 õpetajat ja üks juhtkonnaliige.   

II õpiüritus

02. ja 03. märtsil 2023

II õpiüritus "Kovisioon kui koostöise õppimise alustala I" on õpiüritus kahele grupile, kumbki 6 tundi. Mõlemas grupis oli 7 õpetajat ja 1 juhtkonnaliige. 

Enne järgmist kokkusaamist 10. aprillil teevad mõlemad grupid iseseisva kovisiooniharjutuse. 

III õpiüritus

10. aprill 2023

III õpiüritus "Kovisioon kui koostöise õppimise alustala II" on 8 akadeemilist tundi kestev õpiüritus mõlemale grupile.

Kuigi 10. aprilli ühine koolitus oli projekti mõistes viimane õpiüritus, siis kovisioonirutiini juurutamiseks otsustasid mõlemad grupid maikuus veel ühe seansi korraldada. See toimus 9. mail. 

Osalejate tagasiside

Laidi: "Igaühel meist tuleb ette probleeme või kripeldama jäävaid hetki suhetes. Läbitud kovisiooni koolitus ja esimesed katsetused praktikas on andnud mulle teadmise, et kovisiooni tehnikat kasutades on võimalik toetada kolleegi ja saada ise toetust. Hea kovisioonigrupp tekitab õlg-õla tunde. Kovisioonigruppi kuuludes olen arengus, õpin kuulama selleks, et mõista, õpin keskenduma kolleegi tunnetele, taustale ja kogemustele."

Eliisa: "Minule kovisiooni õppimine meeldis. Kovisiooni mudel on selge ja konkreetne, ei teki niisama mulinat ja lahendused tulevad kiiremini. Eriti meeldib teiste väestamise osa ja see, et saan enda kolleege paremini tundma. Koostöös peitub võlu."

Jaanika: "Kovisioon on minu arvates väga vajalik koolis. See suurendab ühtekuuluvustunnet koolis ja lisab usaldust õpetajate vahel. Kovisioon annab ka mõtted ja ideid, kuidas erinevates olukordades käituda ja probleeme lahendada. Kovisioon annab tunde, et teised õpetajad toetavad sind. Aitäh!"

Õnne: "Loodan, et on edaspidi abi tekkinud situatsioonide lahendamisel. Kui ka kolleegide poolt väljapakutu ei toimi, siis jagatud mure on ikka pool muret." 


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started