Kärla PK arengukava loomine

Projekt nr 2014-2020.1.02.19-0820; 01.04.2020 - 30.06.2020

Projekti eesmärk

Projekt on rahastatud Innove meetmest "Õpetaja, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus".

Projekti eesmärk on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest. 

Projekti kokkuvõte

Kärla Põhikooli kehtiv arengukava saab 2020.a lõpuks ellu viidud ja vajalik on uue arengukava koostamine. Projekti eesmärk on koostöös hoolekogu, ÕE, õpetajate ning KOV esindajatega kokku leppida järgmiseks perioodiks uued arengusuunad ja eesmärgid, võttes arvesse nüüdisaegse õpikäsituse ellu rakendamisega ning tulevikuoskuste õpetamisega seotud väljakutseid.

Projekti abil panustab kool ühisseminaride kaudu ning valitud sihtrühmi (ÕE, õpetajad-töötajad, hoolekogu. KOV esindajad) kaasates looma organisatsioonikultuuri, mis võtab arvesse kõigi huvirühmade vajadusi ja nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid.

Toetuse suurus projektile 4998 eurot.

Projekti tulemus

Projekti käigus toimub 3 arenguseminari, mille jooksul formeerub arengukava sisu. Lõpuks valmib Kärla Põhikooli arengukava 2021-2025

Projekti ajajoon

Sellel ajajoonel on nii Innove projekti raames toimuvad tegevused (punasega) kui neile eelnevad ja järgnevad toetavad tegevused. 

Seoses eriolukorra kehtestamisega 12. märtsist 2020 olime sunnitud projekti tegevused peatama.
Projekti lepingut pikendati 16. aprillil kuni 30. novembrini 2020 ja tegevused saavad alates septembrist uue ajajoone.  

Projekti tegevused

1) Kooli ja KOV esindajate ettevalmistus seminarideks andmete kogumise näol.

2) Koolipere ja lastevanemate hulgas viiakse läbi küsitlus põhiväärtuste väljaselgitamiseks.

3) 1. seminar (4 tundi) , mille käigus analüüsitakse lõppenud arengukava täitmist; kooli toimenäitajaid jm haridusandmeid (erinevat statistikat nt Haridussilmast, läbiviidud küsitluse ja uuringute tulemusi, kooli sisehindamise tulemusi; Saaremaa valla hariduse strateegiast tulenevaid prioriteete ja tegevuskava. Seminaril tuuakse analüüsi andmetest välja kooli tugevused, nõrkused

ja arenguperspektiivid. Seda seminari juhib koolijuht.

4) 2. seminar (6 tundi), mille käigus toimuvad rühmatöödena ajurünnakud kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtuste sõnastamiseks. Seda seminari juhib protsessijuht koolitusfirmast.

5) Kooli juhtkond koos protsessijuhiga töötab läbi seminaril kogutud materjali ja valmistab ette järgmise seminari.

6) 3. seminar (6 tundi), mille käigus toimuvad rühmatöödena ajurünnakud arengu põhisuundade ja prioriteetsete arengueesmärkide koondamiseks. Seda seminari juhib protsessijuht koolitusfirmast.

7) Kooli juhtkond koos protsessijuhiga töötab läbi seminaril kogutud materjali ja vormistab arengukava tööversiooni, mis antakse kõigile osapooltele lugemiseks/tutvumiseks. 

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started